Uzņēmuma Politika

SIA “Precīzo Tehnoloģiju Skola” savu profesionālo darbību veic kā inspicēšanas institūcija, piedāvājot klientiem  augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu (turpmāk – iekārtas) pārbaudes saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.491, noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām.

Augu aizsardzības līdzekļu pārbaužu galvenais mērķis ir nodrošināt cilvēku un dzīvnieku veselības, vides aizsardzību, vienlaikus veicinot lauksaimniecisko ražošanu.

Inspicēšanas institūcija augu aizsardzības līdzekļu pārbaudes veic saskaņā ar standartizētām procedūrām, kas balstītas uz likumdošanas un nozares standartu prasībām.

Inspicēšanas institūcija  profesionālajā darbībā ir ieviesusi un uztur kvalitātes pārvaldības sistēmu, kas balstīta uz standarta LVS EN ISO/IEC 17020:2012 principiem.

Lai nodrošinātu augstas kvalitātes un ticamības pakalpojumus, inspicēšanas institūcijas rīcībā ir:

  • apmācīts personāls iekārtu pārbaudēm;
  • plašas materiāltehniskās iespējas;
  • izstrādāts mehānisms, ar kuru tiek  nodrošināta komerciālā neieinteresētība iekārtu un to remonta detaļu reklamēšanā vai izplatīšanā.

Inspicēšanas institūcija ir ieinteresēta veidot sadarbībā ar Valsts augu aizsardzības dienestu un citām inspicēšanas institūcijām vienotu politiku un vadlīnijas augu aizsardzības iekārtu uzraudzības mehānisma nodrošināšanā un izstrādāšanā.

Inspicēšanas institūcija nepārtraukti uzlabo ieviesto kvalitātes pārvaldības sistēmu ar mērķi paaugstināt efektivitāti, veicot:

  • periodisku darbības pārskatīšanu ar iekšējā audita palīdzību;
  • darbības analīzi ar vadības pārskatu palīdzību;
  • profesionālās darbības risku noteikšanu, novērtēšanu un mazināšanu;
  • materiāltehniskās bāzes uzlabošanu;
  • personāla kompetences paaugstināšanu.

Inspicēšanas institūcijas valdes loceklis ir atbildīgs par politikas apstiprināšanu, paziņošanu un izpildi.